error LNK2019: 无法解析的外部符号 __except_handler4_common

4>MSVCRTD.lib(chandler4gs.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 __except_handler4_common,该符号在函数 __except_handler4 中被引用

最近在编译一个开源的工程时,发现出这个提示,导致执行文件不能生成。后来仔细地查看一下原因,原是由于有一些库是使用MD的代码生成,而另外全部是使用Mtd的代码生成,这样导致使用不同的Win CRT库,从而引起上面的问题。只要细心地检查一下:

 

只要每个工程检查是一样的代码生成方式就可以解决这个问题。

https://blog.csdn.net/caimouse/article/details/51749579

发布了2059 篇原创文章 · 获赞 574 · 访问量 767万+
展开阅读全文

error LNK2019: 无法解析的外部符号 __imp__RoInitialize@4

11-21

在VS2017里面写Qt5.9.2的项目,创建了一个新的Qt GUI 的项目, 但是却发现有一个关于怀疑.lib有关的问题。 具体错误如下: 1>qtmaind.lib(qtmain_winrt.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 __imp__RoInitialize@4,该符号在函数 _WinMain@16 中被引用 1>qtmaind.lib(qtmain_winrt.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 __imp__RoGetActivationFactory@12,该符号在函数 "public: __thiscall AppContainer::AppContainer(void)" (??0AppContainer@@QAE@XZ) 中被引用 1>qtmaind.lib(qtmain_winrt.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _WindowsCreateStringReference@16,该符号在函数 "private: void __thiscall Microsoft::WRL::Wrappers::HStringReference::CreateReference(wchar_t const *,unsigned int,unsigned int)" (?CreateReference@HStringReference@Wrappers@WRL@Microsoft@@AAEXPB_WII@Z) 中被引用 1>qtmaind.lib(qtmain_winrt.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _WindowsDeleteString@4,该符号在函数 "public: void __thiscall Microsoft::WRL::Wrappers::HString::Release(void)" (?Release@HString@Wrappers@WRL@Microsoft@@QAEXXZ) 中被引用 1>qtmaind.lib(qtmain_winrt.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _WindowsGetStringRawBuffer@8,该符号在函数 "public: wchar_t const * __thiscall Microsoft::WRL::Wrappers::HString::GetRawBuffer(unsigned int *)const " (?GetRawBuffer@HString@Wrappers@WRL@Microsoft@@QBEPB_WPAI@Z) 中被引用 1>qtmaind.lib(qtmain_winrt.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _RoOriginateError@8,该符号在函数 "public: static void __cdecl Microsoft::WRL::ErrorHelper<0>::OriginateError(long,struct HSTRING__ *)" (?OriginateError@?$ErrorHelper@$0A@@WRL@Microsoft@@SAXJPAUHSTRING__@@@Z) 中被引用 1>D:\New Projects\VS_Project\QtGuiApplication7\Win32\Debug\\QtGuiApplication7.exe : fatal error LNK1120: 6 个无法解析的外部命令 1>已完成生成项目“QtGuiApplication7.vcxproj”的操作 - 失败。 ========== 生成: 成功 0 个,失败 1 个,最新 0 个,跳过 0 个 ========== 在这里以其中一条具体的为例子:1>qtmaind.lib(qtmain_winrt.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 __imp__RoInitialize@4,该符号在函数 _WinMain@16 中被引用 ## **百度许多文章,发现大部分都是说缺少对应得.lib或者.h的文件, 但是我查看该项目的属性,发现是有qtmaind.lib这个库的,但是问什么还是有错误呢?** ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201711/21/1511253927_913872.png) ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201711/21/1511253940_181810.png) ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201711/21/1511253949_303532.png) 百思不得七姐~~ 有没有大牛可以指点一下》》》 问答

error LNK2019: 无法解析的外部符号

07-24

一共有三个文件一个是头文件 两个cpp。 ``` //a.h #include<iostream> namespace sales { const int quarters = 4; struct Sales { double sales[quarters]; double average; double max; double min; }; void setsales(Sales & s, const double ar[], int n); void setsales(Sales & s); void showsales(const Sales & s); } ``` ``` //1.cpp #include<iostream> #include"a.h" int main() { using namespace sales; Sales s1,s2; double sz[] = { 1,2,3 }; setsales(s1, sz, 3); for (int i = 0; i < 4; i++) { printf("Enter number#%d:", i + 1); std::cin >> s2.sales[i]; } setsales(s2); showsales(s1); showsales(s2); system("pause"); return 0; } ``` ``` ales.cpp #include<iostream> #include<string> #include"a.h" using namespace sales; void setsales(Sales & s, const double ar[], int n) { for(int i=0;i<n;i++) { s.sales[i] = ar[i]; } double sum=0; s.max = s.sales[0]; s.min = s.sales[0]; for (int j = 0; j < n; j++) { s.max = s.max < s.sales[j] ? s.sales[j] : s.max; s.min = s.min < s.sales[j] ? s.sales[j] : s.min; sum += s.sales[j]; } s.average = sum / n; if (n<4) { for (int i = n; i < 4; i++) s.sales[i] = 0; } } void setsales(Sales & s) { double sum = 0; s.max = s.sales[0]; s.min = s.sales[0]; for (int j = 0; j < 4; j++) { s.max = s.max < s.sales[j] ? s.sales[j] : s.max; s.min = s.min < s.sales[j] ? s.sales[j] : s.min; sum += s.sales[j]; } s.average = sum / 4; } void showsales(const Sales & s) { using std::cout; using std::cin; using std::endl; for (int i = 0; i <4; i++) { cout << s.sales[i] << " "; } cout << endl << "AVERAGE:" << s.average<<endl; cout << "MAX:" << s.max << endl; cout << "MIN:" << s.min << endl; } ``` 三个文件都在同一文件夹下,不知为何会报错 1>1.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "void __cdecl sales::setsales(struct sales::Sales &,double const * const,int)" (?setsales@sales@@YAXAAUSales@1@QBNH@Z),该符号在函数 _main 中被引用 1>1.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "void __cdecl sales::setsales(struct sales::Sales &)" (?setsales@sales@@YAXAAUSales@1@@Z),该符号在函数 _main 中被引用 1>1.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "void __cdecl sales::showsales(struct sales::Sales const &)" (?showsales@sales@@YAXABUSales@1@@Z),该符号在函数 _main 中被引用 1>D:\Documents\Visual Studio 2015\Projects\Win32Project4\Debug\Win32Project4.exe : fatal error LNK1120: 3 个无法解析的外部命令 问答

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览